Voor het gebruik van deze website (www.mennoprins.nl)  gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoek aan en het gebruik van deze website betekent dat u instemt met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Gebruik website
Wij stellen de op deze website aangeboden informatie met zorg samen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Wij verstrekken met deze website alleen informatie over werkwijze en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de geboden informatie voor uw eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden zijn slechts opgenomen voor uw informatie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. Ook controleren wij niet op de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van informatie op die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij hebben een gebruiksrecht op de op deze website opgenomen gegevens, Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Menno Prins is het de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Geen aansprakelijkheid
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van bezoek  en gebruik van deze website. Wij spannen ons tot het uiterste in om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De in deze website opgenomen berekeningsprogramma’s voor verzekeringspremie berekening, zijn afkomstig van een derde. Deze berekeningen en uitkomsten kunnen nooit leiden tot een aanspraak tot nakoming van (kandidaat)verzekerde jegens ons.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen, op welke wijze dan ook.

Klachtenservice
Wij stellen het op prijs als u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden en biedt het ons de gelegenheid om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw klacht sturen naar:

Menno Prins
Van Goghlaan 10
9646 DV Veendam
info@mennoprins.nl